Opći uvjeti poslovanja

I. Opći uvjeti poslovanja definicija

Članak 1.

Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Posrednik) i fizičke i/ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: Nalogodavac) koja sa Posrednikom sklopi Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina.
Opći uvjeti su sastavni dio Ugovora o posredovanju.

 

II. Pojedini pojmovi i nazivi u smislu ovih Općih uvjeta poslovanja imaju sljedeće značenje:

Članak 2.

1. Posrednik u prometu nekretnina – SAN POSREDOVANJE D.O.O, Avenija Dubrovnik 10, Zagreb, koje ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina određene Zakonom o posredovanju u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Posrednik).

2. Agent posredovanja u prometu nekretnina fizička je osoba koja je upisana u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina i kao takav zaposlen kod Posrednika (u daljnjem tekstu: Agent).

3. Posredovanje u prometu nekretnina su sve radnje Posrednika u prometu nekretninama koje se odnose na povezivanje Nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina, a naročito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.

4. Nalogodavac je fizička i/ili pravna osoba koja s Posrednikom sklopi Ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina).

5. Treća osoba je osoba koju Posrednik u prometu nekretninama nastoji povezati s Nalogodavcem radi pregovora o sklapanju pravnih poslova predmet kojih je određena nekretnina.

6. Posrednička naknada je iznos koji je nalogodavac dužan isplatiti posredniku za usluge posredovanja

 

III. Ponuda nekretnina

Članak 3.

Ponuda SAN POSREDOVANJE D.O.O. se temelji na podacima koji su zaprimljeni pismenim i/ili usmenim i/ili elektroničkim putem od strane Nalogodavca. Ponuda i/ili podaci o nekretninama se smatraju potvrđeni potpisivanjem Ugovora o posredovanju između Nalogodavca i Posrednika. Agencija zadržava mogućnost greške u opisu i/ili cijeni nekretnine te mogućnost da je oglašavana nekretnina već prodana i/ili iznajmljena i/ili je vlasnik nekretnine odustao od prodaje ponuđene nekretnine.
Agencija nije odgovorna za greške iz stavka 3. ovog članka.
Agencija nije odgovorna za greške i/ili izrazito nemarno ponašanje Nalogodavca.
Ponude Agencije Nalogodavac mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz pismeno odobrenje Agencije smije prenijeti trećoj osobi.

Ako je Nalogodavac već upoznat sa nekretninama koje su mu ponuđene, obvezan je bez odgode obavijestiti Agenciju o tome pisanim putem.

 

IV. Cijena nekretnina

Članak 4.

Cijene nekretnina iskazane su u EUR

 

V. Ugovor o posredovanju u prometu nekretninama

Članak 5.

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Ugovor) obvezuje se Posrednik da će nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem Treću osobu radi pregovaranja i sklapanja određenoga pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini, a Nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu (u daljnjem tekstu: Naknada) ako taj pravni posao bude sklopljen. Ugovor se sklapa u pisanome obliku i na određeno vrijeme. Ako ugovorne strane ne dogovore rok na koji sklapaju Ugovor, smatra se da je Ugovor sklopljen na određeno razdoblje od 12 mjeseci i može se sporazumom stranaka više puta produžiti.

 

VI. Prestanak ugovora o posredovanju

Članak 6.

Ugovor o posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana. Nalogodavac je dužan nadoknaditi Posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća. Ako u roku do 12 mjeseci nakon prestanka sklopljenog Ugovora Nalogodavac sklopi pravni posao koji je posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora o posredovanju, dužan je Posredniku platiti Naknadu u cijelosti.

 

VII. Isključivo posredovanje

Članak 7.

Ugovorom se Nalogodavac može obvezati da za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugog posrednika (isključivo posredovanje), koja obveza mora biti izričito ugovorena. Ako je za vrijeme trajanja Ugovora o isključivome posredovanju Nalogodavac sklopio mimo Posrednika pravni posao preko drugog posrednika, a za koji je isključivom Posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je isključivom Posredniku platiti ugovorenu Naknadu kao i moguće dodatne stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja za navedeni posredovani posao.
Prilikom zaključivanja ugovora o isključivome posredovanju Posrednik je dužan posebno upozoriti Nalogodavca na značenje i pravne posljedice ugovorne klauzule iz prethodnog stavka.

Ugovor o isključivom posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.

U slučaju prestanka Ugovora o isključivom posredovanju iz razloga naznačenog u prethodnom stavku Nalogodavac je dužan naknaditi Posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća.
Ako u roku do 12 mjeseci nakon prestanka sklopljenog Ugovora o isključivom posredovanju Nalogodavac sklopi pravni posao koji je posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora o isključivom posredovanju, dužan je Posredniku platiti Naknadu u cijelosti.

 

VIII. Obveze Posrednika

Članak 8.

Posrednik je obvezan prilikom posredovanja za sklapanje ugovora o kupoprodaji, ugovora o najmu ili ugovora o zakupu nekretnine obavljati osobito sljedeće:

 •  zaključiti Ugovor o posredovanju s nalogodavcem,
 •  nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
 •  upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini, obaviti potrebne radnje radi predstavljanja nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
 • omogućiti pregled nekretnina,
 • posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao,
 • čuvati osobne podatke Nalogodavca te po pisanome nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
 • ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište,
 • obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate,
 • upoznati Nalogodavca s odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.
Smatra se da je Posrednik omogućio nalogodavcu stupanje u vezu s trećom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:
 • neposredno odveo ili uputio nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine,
 • organizirao susret između nalogodavca i treće ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla,
 • nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa, e-mail adresu treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

 

IX. Obveze nalogodavca

Članak 9.

Potpisom Ugovora o posredovanju Nalogodavac se obvezuje naročito obavljati sljedeće:
1. obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje usluge posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini

2. dati Posredniku na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo ne nekretnini koja je predmet posredovanja

3. upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini
4. ako je nekretnina u suvlasništvu više osoba potreban je pristanak svih suvlasnika ili predstavnika svih suvlasnika za prodaju nekretnine i to u vidu prihvaćanja posredničkog ugovora

5. osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla neposredni pregled nekretnine

6. obavijestiti Posrednika pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio Posrednika

7. isplatiti Posredniku posredničku naknadu u cijelosti za uslugu posredovanja kod prodaje nekretnine u postotku kojeg su stranke dogovorile od utvrđene kupoprodajne cijene nekretnine, i to neposredno nakon sklapanja prvog pravnog akta kojega je Nalogodavac sklopio sa trećom osobom, kojim aktom je Nalogodavcu isplaćen iznos na ime kapare i/ili dijela i/ili ukupne kupoprodajne cijene nekretnine

8. nadoknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja, a koji prelaze uobičajene troškove posredovanja Nalogodavac je odgovoran za štetu, ako je postupao prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja u cilju okončanja posredovanog posla. Nalogodavac je odgovoran za štetu i u slučaju namjernog ili izrazito nemarnog ponašanja sa svoje strane, prema Posredniku ili trećoj ugovornoj osobi koja je poslana sa strane Posrednika. Ukoliko je to slučaj, stranke ugovaraju da je Nalogodavac dužan platiti Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji ne mogu biti veći od posredničke naknade (provizije) za posredovani posao.

 

X. Posrednička usluga

Članak 10.

Smatra se da je Posrednik obavio posredničku uslugu ukoliko je Nalogodavcu omogućio vezu s trećom osobom (fizičkom i/ili pravnom) radi pregovaranja o sklapanju pravnog posla, a naročito ako je:

1. neposredno odveo i/ili uputio Nalogodavcu treću osobu (fizičku i/ili pravnu) radi razgledavanja nekretnine koja je predmet posredovanja

2. organizirao susret između Nalogodavca i treće osobe radi pregovaranja o sklapanju pravnog posla

3. Nalogodavcu priopćio ime, i/ili broj telefona (fiksnog ili mobilnog), i/ili broj telefaksa, i/ili e-maila osobe ovlaštene za pregovaranje i/ili sklapanje pravnog posla i/ili točnu adresu treće osobe zainteresirane za sklapanje pravnog posla

4. omogućio Nalogodavcu kontakt sa trećom osobom na bilo koji drugi način koji ne ostavlja sumnju u identifikaciju ovlaštene osobe za pregovaranje i/ili sklapanje pravnog posla.

 

XI. Posrednička naknada

Članak 11.

Posrednik za svoj rad naplaćuje posredničku naknadu sukladno dogovoru stranaka. Posrednik za svoj rad naplaćuje naknadu od Nalogodavca u iznosu određenom Ugovorom o posredovanju, sukladno cjeniku Agencije.

Posrednik stječe pravo na posredničku naknadu u iznosu određenom Ugovorom o posredovanju neposredno nakon sklapanja prvog pravnog akta koje ugovorne strane međusobno zaključe (predugovor ili konačni ugovor).

Naknada obuhvaća uobičajene troškove posredovanja, osim troškova koji prelaze uobičajene troškove posredovanja.

Posredniku pripada pravo i na troškove nastale tijekom posredovanja, a koji troškovi prelaze uobičajene troškove posredovanja.

O troškovima koji prelaze uobičajene troškove posredovanja i obvezi plaćanja istih Posrednik će pisanim putem obavijestiti Nalogodavca.

 

Članak 12.

Ukoliko Nalogodavac odustane od sklapanja pravnog posla tijekom zaključivanja posredovanog posla dužan je isplatiti Posredniku realne troškove nastale tijekom posredovanja odnosno isplatiti Posredniku troškove utrošenog vremena, oglašavanja i ostalih efektivno nastalih troškova.

 

Članak 13.

Nalogodavac je dužan isplatiti Posredniku posredničku naknadu u slučaju kada sa osobom s kojom ju je u vezu doveo Posrednik zaključi pravni posao različit od posredovanog, a koji je iste vrijednosti kao i pravni posao odnosno kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom.

 

Članak 14.

Posrednik ima pravo na Naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj Nalogodavca; odnosno trgovačko društvo, ustanova ili druga pravna osoba koje je Nalogodavac, njegov bračni ili izvanbračni drug, potomak ili roditelj osnivač ili odgovorna osoba, odnosno s kojom ima sklopljen ugovor o radu ili ugovor o djelu, zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je Posrednik Nalogodavca doveo u vezu.

 

Članak 15.

Posrednik ima pravo na posredničku naknadu i u slučaju da ona nije izričito ugovorena ugovorom o posredovanju. Visina naknade utvrđuje se posredničkom tarifom.

 

XII. Odgovornost za štetu

Članak 16.

Ako povrijedi obvezu čuvanja poslovne tajne Posrednik je dužan oštećenim osobama isplatiti štetu koju su one zbog odavanja odnosno nečuvanja poslovne tajne pretrpjele. Ne smatra se da je povrijeđena dužnost čuvanja poslovne tajne, ako podatke radi posredovanja Posrednik otkrije osobama s kojima nastoji Nalogodavca dovesti u vezu, a to je bilo prijeko potrebno da bi Posrednik ispunio svoju obvezu iz Ugovora o posredovanju sklopljenog sa Nalogodavcem.

 

Članak 17.

Nalogodavac je odgovoran za štetu ako je postupio prijevarno, ako je zatajio i/ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja.

Nalogodavac je odgovoran za štetu i u slučaju namjernog ili izrazito nemarnog ponašanja sa svoje strane, prema Agenciji i/ili trećoj osobi sa kojom ga je Agencija dovela u vezu.

U slučaju iz stavka 2. ovog članka Posrednik i Nalogodavac ugovaraju obvezu Nalogodavca da isplati Agenciji sve troškove nastale tijekom posredovanja, a koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.

 

XIII. Cjenik posredničkih usluga

Članak 18.

Kupnja; Posrednička naknada (provizija) iznosi 1-5% od ugovorene kupoprodajne cijene nekretnine, minimalna naknada 2000,00 Eura, Iznos naknade (provizije) ugovara se ovisno o vrijednosti nekretnine i složenosti posredovanog posla.
Prodaja; Posrednička naknada (provizija) iznosi 1-5% od kupoprodajne cijene nekretnine, minimalna naknada 2000,00 Eura, Iznos naknade (provizije) ugovara se ovisno o vrijednosti nekretnine i složenosti posredovanog posla.

Najam/zakup; Kod Ugovora o najmu ili zakupu posrednička naknada (provizija) iznosi 100% iznosa jedne mjesečne najamnine - zakupnine (za najam ili zakup u trajanju 1-5 godina). Za kraće ili duže rokove cijena se dogovara i ugovara ovisno o vrijednosti i složenosti posredovanog posla.

Posrednička satnica; Cijena posredničke satnice iznosi 50 EUR.

 

XIV. Završne odredbe

Članak 19.

Agencija SAN POSREDOVANJE D.O.O. , zadržava pravo ažuriranja ili izmjene uvjeta korištenja u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti.

 

Članak 20.

Za odnose između Posrednika i Nalogodavca i trećih osoba kojih se tiče, a koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima ili posredničkim ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima RH.
Za sudske sporove utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Zagrebu, Hrvatska.

Zagreb, 01. siječnja 2023. godine